بی نقاب (اژدری)

بی نقاب (اژدری)

از هر کلاه یک عدد تولید شده و منحصر به فرد میباشد.